Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

(english version)
 
INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, iż:
 
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konimpex sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 24, 62-500 Konin.
   
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Panią /Pana zgody do celów aktualnych i przyszłych działań biznesowych, w tym działań marketingowych. Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją przepisów obowiązującego prawa, tj. prowadzenia rejestrów księgowych i archiwizowania dokumentacji,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Konimpex lub przez stronę trzecią, tj. w ramach prowadzenia działalności biznesowej, ewentualnie w przypadku nienawiązania współpracy.
  • W przypadku przetwarzania danych osobowych w innym celu niż powyżej wymienione, zostanie Pan/Pani o tym poinformowana.
    
 • Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być: 
  • banki, firmy ubezpieczeniowe, operator pocztowy, firmy kurierskie, dostawcy usług logistycznych, szkoleniowych, hotelowych, 
  • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  • Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności: dostawcy usług informatycznych, firmy świadczące usługi doradcze, prawne, usługi niszczenia dokumentów i nośników danych, firmy świadczące obsługę podatkową, agencje celne, firmy audytorskie, biura tłumaczeń, firmy obsługujące monitoring wizyjny, firmy telekomunikacyjne.
    
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji współpracy, w tym umowy i roszczeń z nią związanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niepodjęcia współpracy lub jej zakończenia Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w najkrótszym możliwym terminie. W sytuacji gdy przetwarzanie danych dokonywane było na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody - dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 
 • Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
  • prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
  • prawo ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO),
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 22 RODO).
 
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 
 
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wysyłane do krajów trzecich.
 
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy, w tym zawarcia umowy. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie umowy lub nawiązanie współpracy.
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ