Informacja dla społeczeństwa

Informacja dla społeczeństwa

INFORMACJA[1]
O ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ
W ZAKŁADZIE KONIMPEX Sp. z o.o. – Magazyn w Kole,
ul. Klonowa 15, 62-600 Koło
 

1.     Oznaczenie prowadzącego Zakład

Prowadzący Zakład
Konimpex Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 24, 62-500 Konin
tel.: 63 249 77 92
fax: 63 249 77 94
e-mail: konimpex@konimpex.com.pl
 
Adres Zakładu
Magazyn Konimpex Sp. z o.o. w Kole
ul. Klonowa 15, 62-600 Koło
tel.: 513 828 678 (portiernia)
tel.: 63 249 77 92 (centrala Konin)
fax: 63 249 77 94 (centrala Konin)
e-mail: konimpex@konimpex.com.pl

2.     Potwierdzenie, że Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym

Magazyn Konimpex Sp. z o.o. w Kole podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.) oraz dokonał stosownego Zgłoszenia Zakładu, o którym mowa w art. 250 ust.1, Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Magazyn Konimpex Sp. z o.o. w Kole przekazał również do KW PSP Program Zapobiegania Awariom oraz Raport o Bezpieczeństwie. W/w dokumenty przekazano również Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Potwierdzeniem dopełnienia powyższych obowiązków jest Decyzja administracyjna Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, wydana na podstawie pozytywnej opinii Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zatwierdzająca Raport o bezpieczeństwie dla Magazynu Konimpex Sp. z o.o. w Kole

3.     Opis działalności Zakładu

Główną działalnością prowadzoną w Magazynie w Kole jest czasowe magazynowanie produktów, które odbywa się w wyodrębnionych przestrzeniach, wyposażonych w odpowiednie organizacyjno-techniczne środki zabezpieczeń. Dodatkową usługą wykonywaną na terenie Magazynu jest przesypywanie i konfekcjonowanie składowanych produktów. Magazyn w Kole posiada wdrożone i certyfikowane przez zewnętrzne jednostki certyfikujące międzynarodowe systemy zarządzania, w tym system zarządzania jakością ISO 9001, system zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz system zarządzania bezpieczeństwem pasz GMP+B3 (dotyczy towarów o wymogach higieniczno-sanitarnych). Funkcjonujące systemy podlegają regularnym auditom wewnętrznym i zewnętrznym oraz systematycznym Przeglądom Zarządzania. W Magazynie w Kole nie jest prowadzona produkcja.
 

4.     Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu Zakładu do zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

Na terenie Magazynu Konimpex Sp. z o.o. w Kole znajdują się instalacje i obiekty związane z magazynowaniem a także przesypywaniem i konfekcjonowaniem składowanych produktów.

Pośród składowanych produktów znajdują się substancje niebezpieczne klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska wodnego (dział „E” – stwarzające zagrożenie dla środowiska) w ilości przekraczającej wartości progowe kwalifikujące Magazyn w Kole jako zakład o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej określone Rozporządzeniem[2].

Podstawowe zagrożenia:
 • H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
 • H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
 • H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

5.     Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej

Zagrożenie poważną awarią występuje w następujących instalacjach Magazynu Konimpex Sp. z o.o. w Kole ze względu na stosowanie substancji niebezpiecznych dla środowiska wodnego w ilości kwalifikującej zakład do ZDR:
 • Instalacja przyjęcia, magazynowania i dystrybucji gotowych produktów
 • Instalacja przesypywania i konfekcjonowania produktów.
W związku z powyższym instalacje Magazynu w Kole poddano analizie ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

Przeprowadzono identyfikację zagrożeń uwzględniającą zagrożenia wewnętrzne w instalacjach oraz zewnętrzne związane z sąsiedztwem instalacji mających wpływ na wystąpienie efektu domina jak również analizę danych historycznych nt. awarii z takimi samymi substancjami w podobnych procesach. Na tej podstawie wytypowano potencjalne scenariusze awaryjne:
 1. Rozerwanie big-baga z substancją niebezpieczną dla środowiska wodnego podczas transportu wewnątrzzakładowego
 2. Pożar w budynku nr 8 Magazynu Białego wskutek zaprószenia ognia przez pracownika
Funkcjonowanie Magazynu Konimpex Sp. z o.o. w Kole jest oparte o aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, standardy bezpieczeństwa, najlepsze dostępne praktyki i zasady ciągłego udoskonalania.

Z przeprowadzonej analizy zagrożeń i oceny ryzyka procesowego wynika, że zastosowane na terenie Magazynu w Kole techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa umożliwiają skuteczne zapobieganie zdarzeniom awaryjnym (uwolnieniom substancji niebezpiecznych do otoczenia) a w przypadku ewentualnego uwolnienia, ograniczają możliwość rozwoju scenariuszy awaryjnych.

Wielkość ryzyka dla wszystkich reprezentatywnych scenariuszy awaryjnych nie przekracza poziomu dopuszczalnego – tolerowanego akceptowanego (TA). W żadnym ze scenariuszy nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń.

6.     Opis zastosowanych środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii

Bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji Magazynu Konimpex Sp. z o.o. w Kole oraz szybką interwencję w przypadku wystąpienia awarii zapewniają następujące środki bezpieczeństwa:
 • teren Magazynu w Kole jest ogrodzony i pod ciągłym nadzorem w celu ograniczenia zagrożenia z zewnątrz;
 • produkty przechowywane są w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach magazynowych;
 • zastosowano odpowiednią konstrukcję ścian budynków magazynowych;
 • pomieszczenia magazynowe są ogrzewane instalacją grzewczą w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury magazynowania;
 • zastosowano wentylację grawitacyjną zgodnie z wytycznymi projektowymi;
 • zastosowano wywietrzniki dachowe otwierane ręcznie z poziomu hali;
 • zastosowano system detekcji niebezpiecznych stężeń gazu w kontenerze kotłowni gazowej;
 • zastosowano instalację do grawitacyjnego usuwania dymu i ciepła w halach magazynowych;
 • zastosowano przeciwpożarowe wyłączniki prądu do awaryjnego odcięcia prądu;
 • zastosowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, oznakowanie ewakuacyjne;
 • zastosowano uziemienie wszystkich obiektów mające na celu ograniczenie prawdopodobieństwa zapłonu;
 • zastosowano instalację odgromową;
 • cały teren manewrowy i rozładunkowy zakładu jest uszczelniony poprzez utwardzenie placu, hale magazynowe posiadają utwardzoną i szczelną posadzkę łatwozmywalną, anty poślizgową, krzemianowaną; posadzki są w wykonaniu antystatycznym;
 • brak zagłębień w obszarze i w jego bezpośrednim otoczeniu;
 • sieć kanalizacji deszczowej z odbiornikiem wód opadowych i roztopowych;
 • system sygnalizacji pożaru wyposażony w ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), sygnalizatory akustyczne;
 • w budynkach magazynowych zastosowano stałą samoczynną instalację tryskaczowa;
 • niezbędną ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia zbiornik wody ppoż. o poj. 1 095 m3 wraz z pompownią ppoż.;
 • zapewnienie niezależnego zasilania pompowni ppoż. stanowi agregat prądotwórczy;
 • dojazd pożarowy do obiektów zakładu zapewniają wewnętrzne drogi pożarowe; zapewniono dwa stanowiska postojowe dla samochodów pożarniczych zlokalizowane przy stanowiskach czerpania wody;
 • do usuwania rozsypanych substancji niebezpiecznych i neutralizacji zapewniono odpowiednie szczelne i oznakowane pojemniki na odpady; zapewniono sorbenty w postaci trocin lub piasku;
 • zapewniono usytuowanie hydrantów przeciwpożarowych w odpowiednich odległościach od chronionych obiektów;
 • wyposażenie Magazynu w Kole w podręczny sprzęt gaśniczy odpowiednio dobrany i utrzymywany

7.     Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii

W przypadku wystąpienia awarii, pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia, jeśli ich skutki obejmują swym zasięgiem teren Magazynu Konimpex Sp. z o.o. w Kole lub/i tereny znajdujące się poza terenem zakładu, ogłasza się alarm.

Ogłoszenie alarmu o awarii na terenie Magazynu w Kole odbywa się przy użyciu:
 • syreny alarmowej elektronicznej,
 • systemu sygnalizacji pożaru z ręcznymi ostrzegaczami pożaru (ROP) i sygnalizatorami akustycznymi,
 • łączności telefonicznej wewnętrznej przewodowej i zewnętrznej bezprzewodowej,
 • głosu – bezpośrednie przekazanie informacji o zagrożeniu.
Sposób alarmowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii obejmuje dwa stopnie alarmowe:
 • I stopień – zagrożenie lokalne, nie wykraczające poza obiekt, na którym wystąpiło,
 • II stopień – zagrożenie będące następstwem uwolnienia, pożaru lub innego zdarzenia mogące wykroczyć poza obszar obiektu lub Magazynu w Kole.
Alarm pierwszego stopnia jest ogłaszany sygnalizatorami akustycznymi systemu sygnalizacji pożaru, łącznością radiotelefoniczną lub telefoniczną lub głosem i trwa jedną minutę.

Alarm drugiego stopnia jest ogłaszany syreną alarmową elektroniczną przez okres 3 minut. Jest to sygnał modulowany. Odwołanie alarmu ogłaszane jest syreną alarmową elektroniczną sygnałem ciągłym trwającym przez okres 3 minut.

Charakterystyka alarmów została przedstawiona w tabeli 1.

Tabela 1. Rodzaje alarmów
 
L.p. Rodzaj alarmu Charakterystyka
1 Alarm pierwszego stopnia Alarm pierwszego stopnia ogłaszany jest w wypadku zagrożenia dla ściśle określonego obiektu, przy użyciu lokalnych środków sygnalizacji alarmowej (sygnalizatorami akustycznymi systemu sygnalizacji pożaru, łącznością telefoniczną lub głosem). Alarm pierwszego stopnia ogłasza każdy pracownik, który zauważył awarię. O fakcie tym natychmiast powiadamia Administratora hal magazynowych, Starszego Inspektora ds. BHP i Ppoż., Kierownika lub Magazyniera - Brygadzistę, informując o awarii bądź o ewentualnej potrzebie ogłoszenia alarmu drugiego stopnia.
2 Alarm drugiego stopnia Alarm drugiego stopnia ogłaszany jest gdy na skutek zagrożenia, które obejmuje swym zasięgiem znaczną część nie tylko obiektu / budynku, ale również obszar znajdujący się poza terenem Magazynu w Kole. Alarm drugiego stopnia ogłasza Administrator hal magazynowych, Starszy Inspektor ds. BHP i Ppoż., Kierownik lub Magazynier - Brygadzista przy użyciu syreny alarmowej elektrycznej na żądanie Dyrektora / Kierownika ds. Operacyjnych lub Prezesa Zarządu lub KDR lub na podstawie własnej oceny sytuacji.
3 Odwołanie alarmu Odwołanie alarmów pierwszego i drugiego stopnia odbywa się sygnałem ciągłym. Odwołanie alarmu pierwszego stopnia trwa ok. 1 minuty z zastosowaniem środka, którym został ogłoszony. Odwołanie alarmu drugiego stopnia trwa 3 minuty z zastosowaniem syreny alarmowej elektrycznej.
Polecenie odwołania alarmu pierwszego stopnia wydaje Administrator hal magazynowych, Starszy Inspektor ds. BHP i Ppoż., Kierownik lub Magazynier - Brygadzista po konsultacji z Dyrektorem / Kierownikiem ds. Operacyjnych lub Prezesem Zarządu lub KDR. Polecenie odwołania alarmu drugiego stopnia wydaje Dyrektor / Kierownik ds. Operacyjnych lub Prezes Zarządu lub KDR.

Wraz z ogłoszeniem alarmu II stopnia na terenie zakładu podawany jest meldunek do najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej (nr alarmowy tel. 112).
 
Zachowanie się po wystąpieniu awarii – szczegółowe instrukcje dla społeczeństwa, pracowników sąsiednich przedsiębiorstw i innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, będą zależały od oceny zagrożenia. Ogólne wytyczne zamieszczono poniżej.

Po usłyszeniu sygnału o awarii na terenie Zakładu Magazynu Konimpex Sp. z o. o. zleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca awarii zastosowanie się do niżej podanych wskazówek:
 1. Zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi;
 2. Nie zbliżać się do strefy zagrożenia;
 3. Nie wchodzić w obszar silnego zadymienia lub oparów substancji niebezpiecznej;
 4. Oddalić się od emisji substancji niebezpiecznych w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru;
 5. Nie utrudniać służbom ratowniczym dojazdu do Magazynu w Kole;
 6. Przebywając w terenie otwartym:
  - opuścić jak najszybciej zagrożony teren oddalając się w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru;
 7. Przebywając w pomieszczeniach:
  - pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne (używając taśmy klejącej, mokrych ręczników lub prześcieradeł);
  - wyłączyć urządzenia wentylacyjne;
  - oddychać przez maseczkę wykonaną ze zwilżonej gazy, waty, ręcznika itp.;
  - włączyć radio lub telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do przekazywanych poleceń i instrukcji;
  - słuchać ogłoszeń przekazywanych przez megafony;
  - nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia;
  - nie jeść żywności i nie pić płynów, które mogły ulec skażeniu;
  - czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniach;
 8. W przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia - zamknąć okna i wyłączyć wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuścić rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą;
 9. Należy zaopiekować się dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
 10. W przypadku ewakuacji zabrać najpotrzebniejsze rzeczy;
 11. Stosować się do poleceń wydawanych przez Kierującego Działaniem Ratowniczym.
 
Niniejsza informacja jest zgodna ze stanem faktycznym i zostanie zaktualizowana w przypadku wprowadzenia zmian w działalności Zakładu.
 

[1] Zgodnie z art. 261a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138)
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ