Informacja dla społeczeństwa

Informacja dla społeczeństwaINFORMACJA O ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ W ZAKŁADZIE KONIMPEX Sp. z o.o.
 Magazyn w Kole, ul. Klonowa 15, 62-600 Koło
 
 1. Oznaczenie prowadzącego Zakład

  Prowadzący Zakład
  Konimpex Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 24, 62-500 Konin
  tel.: 63 249 77 92
  fax: 63 249 77 94
  e-mail: konimpex@konimpex.com.pl

  Adres Zakładu
  Magazyn Konimpex Sp. z o.o. w Kole
  ul. Klonowa 15, 62-600 Koło
  tel.: 513 828 678 (portiernia)
  tel.: 63 249 77 92 (centrala Konin)
  fax: 63 249 77 94 (centrala Konin)
  e-mail: konimpex@konimpex.com.pl  
   
 2. Potwierdzenie, że Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym

  Magazyn Konimpex Sp. z o.o. w Kole podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799) oraz dokonał stosownego Zgłoszenia Zakładu, o którym mowa w art. 250 ust.1, Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

  Magazyn Konimpex Sp. z o.o. w Kole przekazał również do KW PSP Program Zapobiegania Awariom oraz Raport o Bezpieczeństwie. W/w dokumenty przekazano również Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu.

  Potwierdzeniem dopełnienia powyższych obowiązków jest Decyzja administracyjna Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, wydana na podstawie pozytywnej opinii Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zatwierdzająca Raport o bezpieczeństwie dla Magazynu Konimpex Sp. z o.o. w Kole  
   
 3. Opis działalności Zakładu

  Główną działalnością prowadzoną w Magazynie Konimpex Sp. z o.o. w Kole jest czasowe magazynowanie produktów, które odbywa się w wyodrębnionych przestrzeniach, wyposażonych w odpowiednie organizacyjno – techniczne środki zabezpieczeń. Dodatkową usługą, wykonywaną na terenie Magazynu, jest przesypywanie i konfekcjonowanie składowanych produktów.  
   
 4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu Zakładu do zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

  Na terenie Magazynu Konimpex Sp. z o.o. w Kole znajdują się instalacje i obiekty związane z magazynowaniem a także przesypywaniem i konfekcjonowaniem składowanych produktów.

  Pośród składowanych produktów znajdują się substancje niebezpieczne klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska wodnego (dział „E” – stwarzające zagrożenie dla środowiska) w ilości przekraczającej wartości progowe kwalifikujące Magazyn w Kole jako zakład o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej określone Rozporządzeniem2.

  Podstawowe zagrożenia:
  H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
  H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
  H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki  
   
 5. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej

  Zagrożenie poważną awarią występuje w następujących instalacjach Magazynu Konimpex Sp. z o.o. w Kole ze względu na stosowanie substancji niebezpiecznych dla środowiska wodnego w ilości kwalifikującej zakład do ZDR:

  - Instalacja przyjęcia, magazynowania i dystrybucji gotowych produktów
  - Instalacja przesypywania i konfekcjonowania produktów.

  W związku z powyższym instalacje Magazynu w Kole poddano analizie ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

  W analizie ryzyka uwzględniono również:

  - Instalację grzewczą zasilaną gazem propan – butan (LPG),

  w celu sprawdzenia czy jej lokalizacja w zakładzie nie stanie się przyczyną poważnej awarii przemysłowej.

  Przeprowadzono identyfikację zagrożeń uwzględniającą zagrożenia wewnętrzne w instalacjach oraz zewnętrzne związane z sąsiedztwem instalacji mających wpływ na wystąpienie efektu domina jak również analizę danych historycznych nt. awarii z takimi samymi substancjami w podobnych procesach. Na tej podstawie wytypowano potencjalne scenariusze awaryjne:

  1. Rozerwanie big-baga z substancją niebezpieczną dla środowiska wodnego podczas transportu wewnątrzzakładowego
  2. Pożar w budynku nr 8 Magazynu Białego wskutek zaprószenia ognia przez pracownika
  3. Pęknięcie połączenia kołnierzowego przy króćcu zbiornika magazynowego z LPG

  Funkcjonowanie Magazynu Konimpex Sp. z o.o. w Kole jest oparte o aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, standardy bezpieczeństwa, najlepsze dostępne praktyki i zasady ciągłego udoskonalania.

  Z przeprowadzonej analizy zagrożeń i oceny ryzyka procesowego wynika, że zastosowane na terenie Magazynu w Kole techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa umożliwiają skuteczne zapobieganie zdarzeniom awaryjnym (uwolnieniom substancji niebezpiecznych do otoczenia) a w przypadku ewentualnego uwolnienia, ograniczają możliwość rozwoju scenariuszy awaryjnych.

  Wielkość ryzyka dla wszystkich reprezentatywnych scenariuszy awaryjnych nie przekracza poziomu dopuszczalnego – tolerowanego akceptowanego (TA). W żadnym ze scenariuszy nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń.  
   
 6. Opis zastosowanych środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii

  Bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji Magazynu Konimpex Sp. z o.o. w Kole oraz szybką interwencję w przypadku wystąpienia awarii zapewniają następujące środki bezpieczeństwa:

  - teren Magazynu w Kole jest ogrodzony i pod ciągłym nadzorem w celu ograniczenia zagrożenia z zewnątrz;
  - produkty przechowywane są w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach magazynowych;
  - zastosowano odpowiednią konstrukcję ścian budynków magazynowych;
  - pomieszczenia magazynowe są ogrzewane instalacją grzewczą w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury magazynowania;
  - zastosowano wentylację grawitacyjną zgodnie z wytycznymi projektowymi;
  - zastosowano wywietrzniki dachowe otwierane ręcznie z poziomu hali;
  - zastosowano system detekcji niebezpiecznych stężeń gazu w kontenerze kotłowni gazowej;
  - zastosowano instalację do grawitacyjnego usuwania dymu i ciepła w halach magazynowych;
  - zastosowano przeciwpożarowe wyłączniki prądu do awaryjnego odcięcia prądu;
  - zastosowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, oznakowanie ewakuacyjne;
  - zastosowano uziemienie wszystkich obiektów mające na celu ograniczenie prawdopodobieństwa zapłonu;
  - zastosowano instalację odgromową;
  - cały teren manewrowy i rozładunkowy zakładu jest uszczelniony poprzez utwardzenie placu, hale magazynowe posiadają utwardzoną i szczelną posadzkę łatwozmywalną, anty poślizgową, krzemianowaną; posadzki są w wykonaniu antystatycznym;
  - brak zagłębień w obszarze i w jego bezpośrednim otoczeniu;
  - sieć kanalizacji deszczowej z odbiornikiem wód opadowych i roztopowych;
  - system sygnalizacji pożaru wyposażony w ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), sygnalizatory akustyczne;
  - w budynkach magazynowych zastosowano stałą samoczynną instalację tryskaczowa;
  - niezbędną ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia zbiornik wody ppoż. o poj. 1 095 m3 wraz z pompownią ppoż.;
  - zapewnienie niezależnego zasilania pompowni ppoż. stanowi agregat prądotwórczy;
  - dojazd pożarowy do obiektów zakładu zapewniają wewnętrzne drogi pożarowe; zapewniono dwa stanowiska postojowe dla samochodów pożarniczych zlokalizowane przy stanowiskach czerpania wody;
  - do usuwania rozsypanych substancji niebezpiecznych i neutralizacji zapewniono odpowiednie szczelne i oznakowane pojemniki na odpady; zapewniono sorbenty w postaci trocin lub piasku;
  - zapewniono usytuowanie hydrantów przeciwpożarowych w odpowiednich odległościach od chronionych obiektów;
  - wyposażenie Magazynu w Kole w podręczny sprzęt gaśniczy odpowiednio dobrany i utrzymywany.  

   
 7. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii

  W przypadku wystąpienia awarii, pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia, jeśli ich skutki obejmują swym zasięgiem teren Magazynu Konimpex Sp. z o.o. w Kole lub/i tereny znajdujące się poza terenem zakładu, ogłasza się alarm.

  Ogłoszenie alarmu o awarii na terenie Magazynu w Kole odbywa się przy użyciu:
  - syreny alarmowej elektronicznej,
  - systemu sygnalizacji pożaru z ręcznymi ostrzegaczami pożaru (ROP) i sygnalizatorami akustycznymi,
  - łączności telefonicznej wewnętrznej przewodowej i zewnętrznej bezprzewodowej,
  - głosu – bezpośrednie przekazanie informacji o zagrożeniu.  

  Sposób alarmowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii obejmuje dwa stopnie alarmowe:
  - I stopień – zagrożenie lokalne, nie wykraczające poza obiekt, na którym wystąpiło,
  - II stopień – zagrożenie będące następstwem uwolnienia, pożaru lub innego zdarzenia mogące wykroczyć poza obszar obiektu lub Magazynu w Kole.

  Alarm pierwszego stopnia jest ogłaszany sygnalizatorami akustycznymi systemu sygnalizacji pożaru, łącznością radiotelefoniczną lub telefoniczną lub głosem i trwa jedną minutę.

  Alarm drugiego stopnia jest ogłaszany syreną alarmową elektroniczną przez okres 3 minut. Jest to sygnał modulowany. Odwołanie alarmu ogłaszane jest syreną alarmową elektroniczną sygnałem ciągłym trwającym przez okres 3 minut.

  Charakterystyka alarmów została przedstawiona w tabeli 1.
   
  Lp. Rodzaj Alarmu Charakterystyka
  1 Alarm pierwszego stopnia Alarm pierwszego stopnia ogłaszany jest w wypadku zagrożenia dla ściśle określonego obiektu, przy użyciu lokalnych środków sygnalizacji alarmowej (sygnalizatorami akustycznymi systemu sygnalizacji pożaru, łącznością telefoniczną lub głosem). Alarm pierwszego stopnia ogłasza każdy pracownik, który zauważył awarię. O fakcie tym natychmiast powiadamia Administratora hali magazynowej, Kierownika lub Magazyniera - Brygadzistę, informując o awarii bądź o ewentualnej potrzebie ogłoszenia alarmu drugiego stopnia.
  2 Alarm drugiego stopnia Alarm drugiego stopnia ogłaszany jest gdy na skutek zagrożenia, które obejmuje swym zasięgiem znaczną część nie tylko obiektu / budynku ale również obszar znajdujący się poza terenem Magazynu w Kole. Alarm drugiego stopnia ogłasza Administrator hali magazynowej, Kierownik lub Magazynier - Brygadzista przy użyciu syreny alarmowej elektronicznej na żądanie Kierownika Magazynów, Prezesa Zarządu lub KDR na podstawie własnej oceny sytuacji.
   
  3 Odwołanie alarmu Odwołanie alarmów pierwszego i drugiego stopnia odbywa się sygnałem ciągłym. Odwołanie alarmu pierwszego stopnia trwa ok. 1 minuty z zastosowaniem syreny alarmowej elektronicznej. Odwołanie alarmu drugiego stopnia trwa 3 minuty z zastosowaniem syreny alarmowej elektronicznej.
  Polecenie odwołania alarmu pierwszego stopnia wydaje Administrator hali magazynowej, Kierownik lub Magazynier - Brygadzista po konsultacji z Kierownikiem Magazynów lub Prezesem Zarządu lub KDR. Polecenie odwołania alarmu drugiego stopnia wydaje Kierownik Magazynów lub Prezes Zarządu lub KDR.
   

  Wraz z ogłoszeniem alarmu II stopnia na terenie zakładu podawany jest meldunek do najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej (nr alarmowy tel. 998).


  Zachowanie się po wystąpieniu awarii – szczegółowe instrukcje dla społeczeństwa, pracowników sąsiednich przedsiębiorstw i innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, będą zależały od oceny zagrożenia. Ogólne wytyczne zamieszczono poniżej.

  Po usłyszeniu sygnału o awarii na terenie Zakładu Magazynu Konimpex Sp. z o. o. zleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca awarii zastosowanie się do niżej podanych wskazówek:
  1. Zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi;
  2. Nie zbliżać się do strefy zagrożenia;
  3. Nie wchodzić w obszar silnego zadymienia lub oparów substancji niebezpiecznej;
  4. Oddalić się od emisji substancji niebezpiecznych w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru;
  5. Nie utrudniać służbom ratowniczym dojazdu do Magazynu w Kole;
  6. Przebywając w terenie otwartym:
  - opuścić jak najszybciej zagrożony teren oddalając się w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru;
  7. Przebywając w pomieszczeniach:
  - pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne (używając taśmy klejącej, mokrych ręczników lub prześcieradeł);
  - wyłączyć urządzenia wentylacyjne;
  - oddychać przez maseczkę wykonaną ze zwilżonej gazy, waty, ręcznika itp.;
  - włączyć radio lub telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do przekazywanych poleceń i instrukcji;
  - słuchać ogłoszeń przekazywanych przez megafony;
  - nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia;
  - nie jeść żywności i nie pić płynów, które mogły ulec skażeniu;
  - czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniach;
  8. W przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia
  - zamknąć okna i wyłączyć wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuścić rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą;
  9. Należy zaopiekować się dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
  10. W przypadku ewakuacji zabrać najpotrzebniejsze rzeczy;
  11. Stosować się do poleceń wydawanych przez Kierującego Działaniem Ratowniczym.  


  Niniejsza informacja jest zgodna ze stanem faktycznym i zostanie zaktualizowana w przypadku wprowadzenia zmian w działalności Zakładu.
WYSZUKIWARKA
ZAMKNIJ